کلاس آموزشی

منطقه ۵،  3980410008
کلاس آموزشی

این برنامه در تاریخ 13/2/98 به همت کانون دیابت و خانه سلامت آپادانا توسط کارشناس ارشد روانشناسی انجام شد. در مورد کنترل خشم در پیشگیری و کنترل بیماری ها از جمله قند خون صحبت شد .

این برنامه در تاریخ  13/2/98 به همت کانون دیابت و خانه سلامت آپادانا توسط کارشناس ارشد روانشناسی انجام شد.  

در مورد کنترل خشم در پیشگیری و کنترل بیماری ها از جمله قند خون صحبت شد .