تغذیه مناسب روزه داری

منطقه ۵،  3980410006
تغذیه مناسب روزه داری

به گزارش مسئول خانه سلامت جنت آباد مرکزی در تاریخ 07/3/98کلاس اموزشی تغذیه مناسب روزه داران در افراد دیابتی برای اعضاء کانون دیابت توسط کارشناس تغذیه در خانه سلامت جنت اباد مرکزی برگزار گردید.

به گزارش مسئول خانه سلامت جنت آباد مرکزی در تاریخ 07/3/98کلاس اموزشی تغذیه مناسب روزه داران در افراد دیابتی برای اعضاء کانون دیابت توسط کارشناس تغذیه در خانه سلامت جنت اباد مرکزی برگزار گردید.