مدیریت استرس

منطقه ۵،  3980410005
مدیریت استرس

این برنامه در تاریخ 25/1/98 به همت کانون دیابت و خانه سلامت آپادانا توسط کارشناس ارشد روانشناسی انجام شد. در مورد مدیریت استرس در پیشگیری و کنترل بیماری ها از جمله قند خون صحبت شد .

این برنامه در تاریخ  25/1/98 به همت کانون دیابت و خانه سلامت آپادانا توسط کارشناس ارشد روانشناسی انجام شد.  در مورد مدیریت استرس در پیشگیری و کنترل بیماری ها از جمله قند خون صحبت شد .