منطقه 19 : ایستگاه سلامت ویژه زنان سرپرست خانوار

منطقه ۱۹،  3980222001
منطقه 19 : ایستگاه سلامت ویژه زنان سرپرست خانوار

ارائه خدمات سلامت محور ويژه شاغلين مراكز مهارت آموزي سبز گوهر سانا

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 19، با توجه به ضرورت و اهميت اقدامات آموزشي و پيشگيرانه براي حفظ و ارتقاء سلامت و نشاط بانوان سرپرست خانوار خدمات سلامت محور با مشارکت اداره سلامت شامل: مشاوره رايگان، چكاپ پزشكي، غربالگري قند و خون، تست مشاوره و مشاوره تغذيه برگزار شد.

گفتنی است 65 نفر از شاغلین مراكز مهارت آموزي سبز گوهر سانا از خدمات سلامت  محور بهره مند شدند.