منطقه 4-برگزاری و ارائه خدمات سلامت محور با مشارکت پایگاه سلامت لویزان در هفته سلامت مردان منطقه 4-برگزاری و ارائه خدمات سلامت محور با مشارکت پایگاه سلامت لویزان در هفته سلامت مردان

منطقه ۴،  3971219005
منطقه 4-برگزاری و ارائه خدمات سلامت محور با مشارکت پایگاه سلامت لویزان در هفته سلامت مردان

به گزارش شهرداری منطقه 4 ، خانه سلامت مبارک آباد بمناسبت هفته سلامت مردان اقدام به برگزاری غربالگری قند خون ومشاوره تغذیه افراد دیابتی نمود.این برنامه در بوستان تولد برگزار گردید.

به گزارش شهرداری منطقه 4 ، خانه سلامت مبارک آباد بمناسبت هفته سلامت مردان اقدام به برگزاری غربالگری قند خون ومشاوره تغذیه افراد دیابتی نمود.این برنامه در بوستان تولد برگزار گردید.