منطقه 4-برگزارری خدمات سلامت محور بمناسبت هفته سلامت مردان در شهرداری ناحیه 8 منطقه 4-برگزارری خدمات سلامت محور بمناسبت هفته سلامت مردان در شهرداری ناحیه

منطقه ۴،  3971219004
منطقه 4-برگزارری خدمات سلامت محور بمناسبت هفته سلامت مردان در شهرداری ناحیه

به گزارش شهرداری منطقه 4، خانه سلامت حکیمیه بمناسبت هفته سلامت مردان اقدام به برگزاری ارائه خدمات سلامت محور ( غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه ) ویژه پرسنل شهرداری ناحیه 8 نمود.

به گزارش شهرداری منطقه 4، خانه سلامت حکیمیه بمناسبت هفته سلامت مردان اقدام به برگزاری ارائه خدمات سلامت محور ( غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه ) ویژه پرسنل شهرداری ناحیه 8 نمود.