منطقه 4 -سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت منطقه 4 -سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت

منطقه ۴،  3971218004
منطقه 4 -سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت

به گزارش شهرداری منطقه 4 ، خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت نمود.

به گزارش شهرداری منطقه 4 ، خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت نمود.

آخرین عناوین