برگزاری خدمات سلامت محور (غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه) بمناسبت هفته سلامت مردان برگزاری خدمات سلامت محور (غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه) بمناسبت هفته سلامت مردان

منطقه ۴،  3971218001
برگزاری خدمات سلامت محور (غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه) بمناسبت هفته سلامت مردان

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری خدمات سلامت محور با ارائه خدمات( غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه) با مشارکت پایگاه سلامت شمیران نو برای پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی سامانه 3 نمود.

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری خدمات سلامت محور با ارائه خدمات( غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه) با مشارکت پایگاه سلامت شمیران نو برای پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی سامانه 3 نمود.

آخرین عناوین