کارگاه آموزشی تغذیه سالم با مصرف نمک یددار

منطقه ۱۵،  3971121006
کارگاه آموزشی تغذیه سالم با مصرف نمک یددار

در دی ماه سال جاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم با مصرف نمک ید دار در خانه سلامت مسعودیه برگزار شد.این کارگاه با هدف ارتقاء سلامت جسمانی و پیشگیری از بیماری برگزار شد.در این کارگاه کارشناس مربوطه شیوه صحیح تغذیه را عنوان کردند و شرکت کنندگاه با خواص نمک ید دار و لزوم مصرف نمک ید دار آشنا شدند.

آخرین عناوین