کارگاه آموزشی تغذیه سالم

منطقه ۱۵،  3971121005
کارگاه آموزشی تغذیه سالم

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 در تاریخ 10 دی ماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم ویژه اعضای کانون پیشگیری از دیابت نموده است .در این کارگاه که در مسجد امام حسن برگزار گردید ، 40 نفر از اعضای کانون شرکت داشتند و با تغذیه سالم  و ارتباط آن با پیشگیری از دیابت و درمان آن آشنا شدند.

آخرین عناوین