کارگاه آموزشی چاقی و مدیریت وزن

منطقه ۱۵،  3971121004
کارگاه آموزشی چاقی و مدیریت وزن

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 در تاریخ 16  دی ماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی چاقی و مدیریت وزن ویژه اعضای کانون پیشگیری از دیابت نموده است .در این کارگاه که در پایگاه بسیج برگزار گردید ، 20 نفر از اعضای کانون شرکت داشتند و با اضافه وزن و چاقی و  ارتباط آن با دیابت و عوارض آن آشنا شدند.

آخرین عناوین