کارگاه آموزشی تغذیه سالم

منطقه ۱۵،  3971121002
کارگاه آموزشی تغذیه سالم
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم در تاریخ29/10/97 باحضور 15نفر از اعضای کانون درسرای محله رضویه نموده است.

 

آخرین عناوین