پیشگیری از بیماری ها

منطقه ۱۵،  3971121001
پیشگیری از بیماری ها

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ25/10/97 کارگاه آموزشی کاهش پیشگیری  از بیماریهای  جسمی ویژه کانون دیابت را  مورد بررسی قرار داد  در این برنامه که با مشارکت پایگاه سلامت ارج انجام شد در خصوص بیماریهای مرتبط با دیابت آموزش داده شد  

 

آخرین عناوین