کارگاه مدیریت استرس

منطقه ۱۵،  3971017008
کارگاه مدیریت استرس

خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری کارگاه مدیریت استرس درروز5/9/97باحضور15نفر ازشهروندان درسرای محله رضویه نموده است.

 

 

آخرین عناوین