کارگاه آموزشی سلامت درزندگی -خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3971017007
کارگاه آموزشی سلامت درزندگی -خانه سلامت مشیریه

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 21/9/97اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سلامت در زندگی نمود دراین کارگاه بیش از 10نفراز اعضای کانون دیابت مشارکت کردند درکارگاه برگزار شده بیشتر به سلامت جسمی بالاخص دیابت پرداخته شد و به گسترش روز افزون این بیماری در دنیای کنونی و روشهای پیشگیری از این بیماری پرداخته شد .