آموزش چهره به چهره کنترل قند خون وفشار خون

منطقه ۱۵،  3971017006
آموزش چهره به چهره کنترل قند خون وفشار خون

خانه سلامت مظاهری م15با حضور اعضای کانون پیشگیری از دیابت اقدام به برگزاری آموزش چهره به چهره کنترل دیابت نمود که در ابتدا قند وفشار خون مراجعین کنترل و سپس براساس آن توصیه هایی از نظر فعالیت بدنی وتغذیه به افراد در جهت رسیدن به محدوده قند خون وفشار خون طبیعی گفته  شد  زیرا افراد پس از بیان شرح حال خود با کمک کارشناس پی به عادات غلط در سبک زندگی خود یبرند که با کنترل آن میتوانند در کنترل قند خون خود نیز موفق شوند .