کارگاه آموزشی شناخت و پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۵،  3971017003
کارگاه آموزشی شناخت و پیشگیری از دیابت

خانه سلامت ولی عصر کارگاه اموزشی شناخت و پیشگیری از دیابت  ویژه اعضای کانون دیابت برگزار کرد در این کارگاه کارشناس برنامه درباره بیماری دیابت انواع ان راههای کنترل و درمان  این بیماری  نکاتی را مطرح کرد و به سوالات مخاطبین پاسخ دادند