منطقه 19: برگزاری ایستگاه های سلامت در ساختمان نواحی شهرداری

منطقه ۱۹،  3970907004
منطقه 19: برگزاری ایستگاه های سلامت در ساختمان نواحی شهرداری

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری ایستگاه های سلامت در ساختمان نواحی شهرداری خبر داد:

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت و در راستای ارائه خدمات سلامت محور به پرسنل شهرداری ایستگاه های سلامت در ساختمان نواحی برگزار شد .
وی افزود، باتوجه به اهمیت غربالگری قندخون و فشارخون به عنوان دو عامل مؤثر در بروز بیماری ها خانه های سلامت با حضور در ساختمان نواحی اقدام به ارائه غربالگری ، اندازه گیری توده بدنی کردند.

آخرین عناوین