منطقه7:"دیدار و عیادت از سالمند بیمار" و کنترل قند و فشار

منطقه ۷،  3970814008
منطقه7:"دیدار و عیادت از سالمند بیمار" و کنترل قند و فشار

به گزارش مسئول خانه سلامت محله امجدیه برنامه دیدار و عیادت از سالمند بیمار برگزارگردید. این برنامه که شامل عیادت از بیمار، غربالگری دیابت و فشارخون و اهدای گل و شیرینی و با حضور مدیر محله و دبیر کانون سالمندان و با هدف بازدید و احوالپرسی از سالمندان و در راستای پاسداشت هفته سالمند درروز چهارشنبه مورخ11/7/97در خانه سالمند برگزار گردید.این برنامه با استقبال روبرو شد.

آخرین عناوین