منطقه 14: برگزاری کارگاه آموزشی دو روز پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۴،  3970717002
منطقه 14: برگزاری کارگاه آموزشی دو روز پیشگیری از دیابت

مدیر اداره سلامت با اعلام این خبر افزود در راستای ارتقاء سواد سلامت دبیران کانون دیابت کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت در روز های دوم و چهارم تیر ماه با همکاری انجمن دیابت برای 20 نفر از دبیران محله ای کانون دیابت در ساختمان انجمن گابریک برگزار گردید.

آخرین عناوین