غربالگری قند وفشار خون ویژه اعضای کانون دیابت

منطقه ۴،  3961208003
غربالگری قند وفشار خون ویژه اعضای کانون دیابت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحيه 1، اداره اجتماعی فرهنگی به منظور افزایش آگاهی اعضاء کانون دیابت اقدام به برگزاری تست قند وفشار خون با همکاری واحد سلامت سرای محله کاظم آباد نمود .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحيه 1، اداره اجتماعی فرهنگی به منظور افزایش  آگاهی اعضاء کانون دیابت اقدام به برگزاری تست قند وفشار خون با همکاری واحد سلامت سرای محله کاظم آباد نمود .